Normativa

PREINSCRIPCIÓ
A l’hora de fer la preinscripció, s’ha de portar la documentació següent:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
 • Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Original i fotocòpia de la tarja de la sanitària del nen o nena.

Altra documentació acreditativa a presentar en cas que s’al·legui:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (discapacitat igual o superior al 33%).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.
 • En cas de malaltia crònica de l’alumne, informe emès per un metge del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial del col·legi de metges.

Documentació per presentar el dia de la matrícula:

 • Original i fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic.
 • Número de compte corrent on s’hagin de domiciliar els rebuts.
 • Quatre fotografies tipus carnet.

NORMATIVA GENERAL

 • Per seguretat, caldrà que els tutors legals doneu el consentiment, aportant el DNI de la persona que vingui a recollir el vostre fill i sigui diferent a l’habitual.
 • És molt important que sempre que hi hagi un canvi d’adreça o telèfon ho comuniqueu immediatament a l’escola.
 • L’import de les mensualitats s’abonarà per mesos avançats, entre els dies 1 i 5 de cada mes. L’ impagament de dues mensualitats donarà lloc a la rescissió de la matrícula.
 • Els curs escolar consta d’onze mensualitats (de setembre a juliol). La falta d’assistència no eximeix del pagament de la quota.
 • La sol·licitud de baixa a la llar d’infants, en el transcurs del mes, no dóna dret a la devolució de la quota del servei ni a part d’ella. La baixa no es pot fer per telèfon, s’ha de fer per escrit.
 • En cas de voler donar-se de baixa d’un servei (permanència o menjador) s’haurà d’avisar amb un mes d’antelació.
 • El servei de menjador fixe consisteix en el pagament de la mateixa quota tots els mesos (excepte setembre i juliol), no es fa el retorn de part de la quota en cap cas.
 • L’activitat de piscina es cobra mensualment però per trimestres, no es pot donar de baixa fins finalitzar el trimestre.
 • Quan una família opti per no portar al seu fill/a a una sortida educativa organitzada per l’escola bressol, el nen no podrà assistir a la llar ja que el seu grup-classe no hi serà.
 • Cap nen no podrà assistir a les excursions que l’escola programi, sense l’autorització degudament signada.
 • És obligatori dur el xandall de l’escola a totes les sortides i excursions.
 • Pels aniversaris no es podran portar llaminadures pels companys, ni galetes, coca, pastís, etc.
 • No es poden portar joguines a l’escola.

ROBA

 • Els nens han de disposar d’una bata amb el nom del nen marcat.
 • Els pares s’enduran les bates per rentar-les els divendres.
 • Els jerseis, abrics i la roba en general que sigui susceptible de poder-se treure disposaran de vetes idèntiques a la de les bates.
 • Es recomana portar roba còmoda que permeti la mobilitat i el desenvolupament de l’autonomia personal.
 • Es recomana no portar: petos, tirants, cinturons, collarets i polseres.
 • Pels nens de la classe de 0 a 1 any només és obligatòria la motxilla, la resta de roba és opcional.
 • Els nens d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys, hauran d’adquirir el xandall i la motxilla de l’escola.
 • Els nens que es quedin a dinar de forma fixe, hauran de portar un matalàs per poder fer la migdiada. En el cas dels nadons, només hauran de portar els llençols, que seran retornats cada divendres per ser rentats.
 • Durant els mesos d’hivern, s’haurà de portar una manteta per tapar els nens.
 • Els pares i mares vetllaran perquè el seu fill tingui sempre dos recanvis complets de roba en una bossa de mudes que es guardarà en el centre.
 • És important que les mares i pares col·laboreu portant tot allò que l’educadora us demani.
 • El material que han de dur els nadons és:

  Xumet amb una beta i el seu nom (si és necessari)
  Crema pel culet
  Tovalloletes humides
  Bolquers
  Pinta
  Una tovallola mida bidet
  Llet i papilla que necessitin
  Una capsa de mocadors de paper

 • El material que han de dur els nens d’1 a 2 anys i de 2 a 3 anys és:

  Tovalloletes humides
  Bolquers (si són necessaris)
  Crema pel culet (si porten bolquers)
  Una tovallola mida bidet pel culet (si porten bolquers)
  Un got de plàstic o simular per beure igua
  1 pitet/diari amb goma que passi pel cap (els nens que es quedin a
  dinar)
  1 jaqueta pel pati (tipus forro polar)

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

 • Cada nen tindrà una agenda on s’anotaran les incidències del dia, els pares seran els responsables de portar l’agenda cada matí. Us animem a utilitzarla posant tots els comentaris que creieu importants que conegui la vostra
 • educadora.
 • L’horari de les tutories serà pactat la tutora, s’haurà de demanar hora amb antelació.
 • Al llarg del curs es donaran dos informes escrits que registrin el procés d’aprenentatge dels nens. Aquests informes seran bimestrals.
 • La llar d’infants té instal·lat un taulell d’anuncis on s’exposa tot allò que és d’interès per als pares.

ORIENTACIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES

 • Els infants posseeixen un sistema immunitari encara reduït que els fa molt susceptibles a les infeccions, quan a l’escola hi arriba un infant malalt exposa als altres al perill de contagi. Per aquestes raons no podran asistir a l’escola els nens i nenes malalts o amb febre (superior a 38 ºC).
 • Quan un nen o una nena es posi malalt i estigui a una temperatura superior a 38 ºC us avisarem als telèfons de contacte perquè passeu a recollir-lo. Haurà de romandre a casa almenys 24h. sense símptomes abans de tornar al centre.
 • Les educadores no poden subministrar cap medicament, a excepció de l’antitèrmic (paracetamol/apiretal) i prèvia autorització paterna que se li subministrarà tot esperant que el passeu a recollir.
 • Els nens que s’hagin de medicar hauran de portar l’autorització paterna i la recepta del metge on detalli dosi i tractament.
 • Els infants que pateixin malalties infecto-contagioses no podran ser admesos a l’escola, fins que el pediatre certifiqui que no hi ha perill de contagi per a la resta dels infants.